รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการ "๙๑๐๑ ตามร้อยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน"

ข้อมูลจากระบบประมวลผลออนไลน์ (Real time) ณ วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 19:39 น.

งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจาก CBO

ข้อมูล ณ 25 ก.ค. 2560 เวลา 19:39 น.
จำนวนโครงการที่เสนอ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ่างแรงงาน รวม

23,593

โครงการ

9,654.47

ล้านบาท

9,539.64

ล้านบาท

19,194.11

ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ 25 ก.ค. 2560 เวลา 19:39 น.
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน รวม คิดเป็น(%)

1,795.64

ล้านบาท

84.05

ล้านบาท

1,879.69

ล้านบาท

9.79 %