รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการ "๙๑๐๑ ตามร้อยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน"

ข้อมูลจากระบบรายงานออนไลน์ (Real time) ณ วันที่ 28 ก.ค. 2560 เวลา 03:35 น.

วงเงินงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจาก CBO

ข้อมูล ณ 28 ก.ค. 2560 เวลา 03:35 น.
จำนวนโครงการที่เสนอ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ่างแรงงาน รวม

24,016

โครงการ

9,888.39

ล้านบาท

9,764.96

ล้านบาท

19,653.35

ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ 28 ก.ค. 2560 เวลา 03:35 น.
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน รวม คิดเป็น(%)

3,872.95

ล้านบาท

780.29

ล้านบาท

4,653.24

ล้านบาท

23.68 %