สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 05:45 น.จำนวนโครงการ CBO อนุมัติ(ล้านบาท) ประโยชนที่จะได้รับ
(มูลค่าผลผลิต)

22,006

18,199.11

120,003,850.00

งบประมาณ

รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เบิกจ่าย

730.91 (4.02%)

709.69

21.22